Порядок представления рукописей статей

Порядок представления рукописей статей

Редакция принимает для публикации статьи по направлениям, заявленным в тематике журнала. Редакция оставляет за собой право отбора статей. Принятая к публикации статья должна быть оформлена в соответствии с требованиями, установленными журналом (см. Правила для авторов). Объем рукописи не должен превышать 15 стр. Рукопись регистрируется при поступлении в редакцию ответственным секретарем издания. К рукописи прикладывается рецензия специалиста соответствующей отрасли науки с ученой степенью доктора или кандидата наук (для аспирантов требуется также отзыв научного руководителя).

Статьи принимаются на рассмотрение редакционной коллегии при наличии рецензии от специалиста, имеющего ученую степень доктора наук (если автор статьи является доктором наук), доктора или кандидата наук (если автор статьи является кандидатом наук, соискателем или аспирантом).

При наличии замечаний рецензента статья передается автору для их устранения и последующего согласования окончательного варианта с редакцией.

Статья считается принятой к публикации при наличии положительных рецензий. Порядок и очередность публикации статьи определяется в зависимости от объема публикуемых материалов и времени поступления статьи.

По результатам рецензирования статья может быть либо отклонена, либо направлена автору на доработку, либо принята к печати.

Редакция журнала предоставляет рецензию на рукопись статьи по требованию автора и по запросу экспертных советов ВАК.

Отклоненные рукописи статей, а также рукописи, принятые к публикации, не возвращаются автору.

ORDER OF SUBMISSION FOR ARTICLE MANUSCRIPTS

The Editorial Board accepts articles for publication on areas declared in journal subject. The editors reserve the right to select articles. An article accepted for publication should meet the standards established by the journal (see. Guidelines for Authors). The manuscript should not be above 15 pages. The manuscript is recorded by the executive secretary of the edition. It should be provided with the review of the expert of relevant fields of science with a doctor’s or candidate of science’s degree (for graduate students is also required review of the scientific adviser)

The Editorial Board receives articles for consideration under the expert review with a degree of doctor of science (if the author is a doctor of science), candidate of science (if the author is a candidate of science, graduate student or competitor).

If the article reviewer has any remarks and needs revising, it is passed to the author to correct them for subsequent approval of the final version with the editorial board.

Article is considered to be accepted for publication in the presence of positive reviews. The order and priority of the article issue is defined according to the number of published articles and accepted date for the article.

An article can be either rejected or sent to the author for revision, or received by the reviewer’s decision to be issued.

The editorial board provides a review of the manuscript at the request of the author, and expert advice at the request of the Higher Attestation Commission.

Rejected manuscripts of articles and manuscripts accepted for publication will not be returned to the author.

ТАРТИБИ ПЕШНИҲОДИ ДАСТНАВИСҲОИ МАҚОЛАҲО

Таҳририя барои интишор мақолаҳоро аз рӯйи равияҳои дар феҳристи маҷалла овардашуда қабул мекунад. Таҳририя ҳуқуқи ҷудо карда гирифтани мақолаҳоро дорад. Мақолаи барои нашр қабулшуда бояд мувофиқи талаботи аз тарафи маҷалла пешниҳодшаванда ба расмият дароварда шавад (ниг. Қоидаҳо барои муаллифон). Ҳаҷми дастнавис набояд аз 15 саҳ. зиёд бошад. Дастнавис ҳангоми ба таҳририя ворид шудан аз тарафи котиби масъул ба қайд гирифта мешавад. Ба дастнавис тақризи мутахассиси соҳаи дахлдори илм бо унвони илмии доктор ё номзади илмҳо замима мегардад (барои аспирантон инчунин хулосаи роҳбари илмӣ лозим аст).

Мақолаҳо барои баррасии ҳайати таҳририя дар ҳолати мавҷуд будани тақризи мутахассиси соҳиби унвони доктори илмҳо (агар муаллифи мақола доктори илмҳо бошад), доктор ё номзади илмҳо (агар муаллифи мақола номзади илмҳо, унвонҷӯй ё аспирант бошад) қабул карда мешаванд.

Дар ҳолати мавҷуд будани эродҳои тақриздиҳанда мақола ба муаллиф барои бартараф сохтани онҳо ва мувофиқаи минбаъдаи гунаи ниҳоии он бо таҳририя бозпас гардонда мешавад.

Мақола барои нашр қабулшуда маҳсуб меёбад, агар он тақризҳои мусбат дошта бошад. Тартиб ва навбати интишори мақола вобаста аз ҳаҷми маводҳои нашршаванда ва вақти ворид гардидани мақола муайян карда мешавад.

Аз рӯйи натиҷаҳои муқарризӣ мақола метавонад ё рад карда шавад, ё ба муаллиф барои иловатан кор кардан баргардонида шавад ва ё барои нашр қабул гардад.

Таҳририяи маҷалла бо талаби муаллифи мақола ва ё бо дархости шӯроҳои ташхисии КОА метавонад барои дастнависи он тақриз пешниҳод кунад.

Дастнависҳои рад кардашудаи мақолаҳо, инчунин дастнависҳои барои нашр қабулшуда ба муаллиф бозпас гардонида намешаванд.