Наука

Вестник РТСУ

Учредитель: Межгосударственное образовательное учреждение высшего образования «Российско-Таджикский (Славянский) университет»

«Вестник университета» (Российско-Таджикский (Славянский) университет) – ежеквартальный русскоязычный рецензируемый научный журнал, издается согласно решению Ученого совета РТСУ, в соответствии с национальным законодательством о средствах массовой информации и Положением «О научном журнале «Вестник университета» (РТСУ). Основан в 2002 году.

Научные направления журнала: экономика, филология (языкознание, литературоведение, журналистика).

Авторами журнала являются сотрудники РТСУ (ППС, аспиранты, докторанты), специалисты, представляющие вузы и научные учреждения Таджикистана и стран дальнего и ближнего зарубежья.

Журнал оказывает поддержку аспирантам, докторантам и соискателям, нуждающимся в апробации своих исследований. Высокий уровень публикаций обеспечивается рецензированием поступающих в редакцию статей ведущими учеными соответствующих областей знаний.

Периодичность журнала установлена в количестве 4 номеров в год (1 раз в квартал).

В 2010 г. журналу присвоен номер ISSN №2077-8325, внесенный в Регистр Международного центра ISSN.

С 2010 года журнал включен в перечень ведущих рецензируемых научных журналов и изданий, определенный ВАК Минобразования и науки Российской Федерации, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертационных исследований на соискание ученой степени кандидата или доктор наук.

Журнал зарегистрирован в Министерстве культуры Республики Таджикистан.

Свидетельство о регистрации №275/ЖР-97 от 08 февраля 2023 г.

Подписной индекс журнала 77691.

GENERAL INFORMATION

Founder: Interstate higher educational institution «Russian-Tajik (Slavonic) university»

"University bulletin” (Russian-Tajik (Slavonic) university), a quarterly Russian-language peer-reviewed scientific journal, is published according to the decision of Academic Council of RTSU under the national legislation on mass media and the Regulation “On scientific journal “University bulletin” (RTSU). It is founded in 2002.

Scientific directions of the journal: economics, jurisprudence, philology (linguistics, literary criticism, journalism).

The journal publishes articles of RTSU employees (teaching staff, postgraduates and doctoral candidates), specialists of universities and other educational and scientific institutions of Tajikistan and the near and far abroad.

The Journal gives support to postgraduates, doctoral candidates and candidates for a degree in approbation of their researches. A high level of publications is provided by peer-reviewing articles compiled by the leading scientists on relevant fields of knowledge.

The periodicity of the Journal is set at 4 numbers per year (once a quarter).

In 2010, the journal was assigned a number ISSN №2077-8325, entered in ISSN International Registry Centre.

Since 2010, the journal has been included in the list of leading peer-reviewed journals and publications, defined by Higher Attestation Commission of the Ministry of education and science of the Russian Federation, in which the main scientific results of dissertation research for the degree of candidate or doctor of Science should be published.

The Journal is registered with the Ministry of culture of the Republic of Tajikistan.

Certificate of Registration №275/ЖР-97 of 08 February 2023.

Subscription index of the Journal is 77691.

ИТТИЛОИ УМУМӢ

Муассис: Муассисаи байнидавлатии таҳсилоти олии «Донишгоҳи (Славянии) Россия ва Тоҷикистон»

«Паёми донишгои»-и (Донишгоҳи (Славянии) Россия ва Тоҷикистон) – маҷаллаи ҳар семоҳа нашршавандаи илмии ба забони русӣ таҳриршаванда буда, тибқи қарори Шӯрои олимони ДСРТ, мувофиқи қонунгузории миллӣ дар бораи воситаҳои ахбори омма ва Низомномаи «Оид ба маҷаллаи илмии «Паёми донишго[» (ДСРТ) нашр мегардад. Маҷаплла соли 2002 таъсис дода шудааст.

Равияҳои илмии маҷалла: иқтисод, ҳуқуқшиносӣ, филология (забоншиносӣ, адабиётшиносӣ, журналистика).

Муаллифони маҷалла кормандони ДСРТ (ҳайати профессорону устодон, аспирантон, докторантон), мутахассисоне мебошанд, ки намояндагони мактабҳои олӣ ва муассисаҳои илмии Тоҷикистон ва макотиби кишварҳои хориҷи дуру наздик ҳастанд.

Маҷалла аспирантон, докторантон ва унвонҷӯёнеро, ки ба озмоиши тадқиқоти худ ниёз доранд, дастгирӣ менамояд. Сатҳи баланди интишорот бо таҳрири маводи мақолаҳои ба таҳририя воридшаванда аз тарафи олимони соҳаҳои дахлдори дониш таъмин карда мешавад.

Даврияти маҷалла ба миқдори 4 шумора дар як сол (1 маротиба дар 1 семоҳа) муқаррар карда шудааст.

Соли 2010 ба маҷалла рақами ISSN №2077-8325, ки ба Регистри Маркази байналхалқии ISSN дохил мегардад, дода шуд.

Аз соли 2010 маҷалла ба номгӯйи маҷалла ва нашрияҳои пешбари илмии таҳриршаванда шомил гардид, ки аз тарафи КОА Вазорати маориф ва илми Федератсияи Россия таҳрир гардида, дар он бояд дастовард ва натиҷаҳои асосии тадқиқоти диссертатсионӣ доир ба дарёфти унвони илмии номзад ва ё доктори илм дарҷ карда шаванд.

Маҷалла дар Вазорати фарҳанги Ҷумҳурии Тоҷикистон ба қайд гирифта шудааст.

Шаҳодатнома дар бораи қайд №275/ЖР-97 от 08 феврали с.2023.

Намояи обунаи маҷалла 77691.