Юридический вестник

Положение о научном журнале «Юридический вестник»
Низомнома оид ба маҷаллаи илмии «Паёми ҳуқуқӣ»

Научный журнал «Юридический вестник» (далее - Журнал) юридического факультета Российско-Таджикского (Славянского) университета издается в соответствии с Конституцией Республики Таджикистан, законодательством Республики Таджикистан о средствах массовой информации, иными нормативными актами Республики Таджикистан, нормами международного права и международными договорами Республики Таджикистан, Уставом Межгосударственного образовательного учреждения высшего образования «Российско-Таджикский (Славянский) университет» и настоящим Положением о научном журнале «Юридический вестник».

Учредителем Журнала является Межгосударственное образовательное учреждение высшего образования «Российско-Таджикский (Славянский) университет» (далее - РТСУ).

Журнал представляет собой подписное научное периодическое издание статей, рецензий и иной информации, связанной с развитием юридической науки.

Основная цель – предоставить возможность научному сообществу и практикующим специалистам публиковать результаты своих исследований, привлечь внимание к перспективным и актуальным направлениям юридической науки, усилить обмен мнениями между научным сообществом Таджикистана  и зарубежных стран.

Задачи Журнала:

 • в наглядной форме представлять разностороннюю полезную и достоверную информацию по актуальным для научного сообщества направлениям различных отраслей права;
 • способствовать грамотной постановке и решению не только научных, но и практических задач в рамках отраслей права;
 • активно взаимодействовать с научным сообществом ведущих юридических вузов Республики Таджикистан и зарубежных стран;
 • предоставлять информационную площадку для диалога и обмена знаниями между учеными и практикующими специалистами;
 • информировать научное и профессиональное сообщество о научных достижениях сотрудников юридического факультета вуза.

2.4. В Журнале публикуются материалы, относящиеся к следующим шифрам специальностей:

Периодичность журнала устанавливается в количестве 4-х номеров в год (1 раз в квартал) объемом до 20 усл. п.л. Предусматривается также возможность выпуска специальных номеров Журнала, приложений к Журналу, а также выпуск Журнала по материалам научных конференций, проводимых на юридическом факультете РТСУ. 


Маҷаллаи илмии «Паёми ҳуқуқӣ» (минбаъд - Маҷалла)-и факултети ҳуқуқшиносии Донишгоҳи (Славянии) Россия ва Тоҷикистон дар асоси Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон, қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи васоити ахбори омма, дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон, меъёрҳои ҳуқуқи байналмилалӣ ва шартномаҳои байналмилалии Ҷумҳурии Тоҷикистон, Оинномаи Муассисаи таълимии байнидавлатии таҳсилоти олии касбии "Донишгоҳи (Славянии) Россия ва Тоҷикистон " ва Низомномаи мазкур дар бораи маҷаллаи илмӣ «Пайми ҳуқуқӣ» нашр мегардад.

Муассиси маҷалла Муассисаи таълимии байнидавлатии таҳсилоти олии касбии “ илми ” (минбаъд – ДСРТ) мебошад.

Маҷалла нашрияи илмии даврии обунавӣ мебошад, ки мақолаҳо, тақризҳо ва дигар маълумоти марбут ба рушди илми ҳуқуқро дар бар мегирад.

Ҳадафи асосӣ фароҳам овардани имкон ба ҷомеаи илмӣ ва таҷрибаомӯзон барои нашри натиҷаҳои таҳқиқоти худ, ҷалби таваҷҷуҳ ба самтҳои ояндадор ва дахлдори илми ҳуқуқшиносӣ ва густариши табодули афкор миёни ҷомеаи илмии Тоҷикистон ва кишварҳои хориҷӣ мебошад.

Вазифаҳои маҷалла:

 • дар шакли визуалӣ пешниҳод намудани маълумоти бисёрҷонибаи муфид ва боэътимод оид ба соҳаҳои гуногуни ҳуқуқ барои ҷомеаи илмӣ;
 • дар таҳия ва ҳалли на танҳо масъалаҳои илмӣ, балки амалӣ дар доираи соҳаҳои ҳуқуқ саҳм гузоранд;
 • ҳамкорӣ бо ҷомеаи илмии донишгоҳҳои пешбари ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва кишварҳои хориҷӣ;
 • фароҳам овардани платформаи иттилоотӣ барои муколама ва табодули дониш байни олимон ва кормандони амалӣ;
 • маълумот доир ба дастовардҳои илмии кормандони факултети ҳуқуқшиносии донишгоҳ ба ҷомеаи илмӣ ва касбӣ пешкаш гардонад.

2.4. Маҷалла маводҳои марбут ба шифрҳои зерини ихтисосҳоро нашр мекунад:

 • 12.00.02 - Ҳуқуқи конститутсионӣ; мурофиаи суди конститутсионӣ; ҳуқуқи мунисипалӣ;
 • 12.00.03 - Ҳуқуқи гражданӣ; ҳуқуқи соҳибкорӣ; ҳуқуқи оилавӣ; ҳуқуқи байналмилалии хусусӣ;
 • 12.00.08 - Ҳуқуқи ҷиноятӣ ва криминология; ҳуқуқи иҷрои ҷазои ҷиноятӣ;
 • 12.00.09 - Мурофияи ҷиноятӣ
 • 12.00.10 - Ҳуқуқи байналмилалӣ; Ҳуқуқи Аврупоӣ.

Давраи маҷалла дар ҳаҷми 4 шумора дар як сол (1 маротиба дар як семоҳа) бо ҳаҷми то 20 в.ч. шартӣ муқаррар карда мешавад. Дар он ҳамчунин имкони нашри шумораҳои махсуси маҷалла, замимаҳои маҷалла, инчунин нашри маҷалла дар асоси маводи конфронсҳои илмие, ки дар факултети ҳуқуқшиносии ДСРТ доир гардидаанд, пешбинӣ шудааст.


The scientific journal "Law Bulletin" (hereinafter referred to as the Journal) of the Faculty of Law of the Russian-Tajik (Slavonic) University is published in accordance with the Constitution of the Republic of Tajikistan, the legislation of the Republic of Tajikistan on the mass media, other regulatory acts of the Republic of Tajikistan, the norms of international law and international treaties of the Republic of Tajikistan, the Charter of the Interstate Educational Institution of Higher Education "Russian-Tajik (Slavonic) University" and these Regulations on the scientific journal "Law Bulletin".

The journal is a subscription scientific periodical publication of articles, reviews and other information related to the development of legal science.

The main goal is to provide an opportunity for the scientific community and practitioners to publish the results of their research, draw attention to promising and relevant areas of legal science, and enhance the exchange of views between the scientific community of Tajikistan and foreign countries.

            Journal tasks:

 • in a visual form to present versatile useful and reliable information on relevant areas for the scientific community in various branches of law;
 • to contribute to the competent formulation and solution of not only scientific, but also practical problems within the framework of branches of law;
 • actively interact with the scientific community of the leading law universities of the Republic of Tajikistan and foreign countries;
 • to provide an information platform for dialogue and knowledge sharing between scientists and practitioners;
 • to inform the scientific and professional community about the scientific achievements of the employees of the faculty of law of the university. 

2.4. The Journal publishes materials related to the following codes of specialties:

The periodicity of the journal is set in the amount of 4 issues per year (1 time per quarter) with a volume of up to 20 conventional p.p. It also provides for the possibility of issuing special issues of the Journal, supplements to the Journal, as well as the publication of the Journal based on the materials of scientific conferences held at the Faculty of Law of the RTSU.


Учеба в РТСУ

Абитуриенту Абитуриенту Студенту Студенту Выпускнику Выпускнику Сотруднику Сотруднику
Для людей с ограниченными возможностями

Для комфортного просмотра вы можете воспользоваться масштабированием страницы — в активном окне браузера нажмите несколько раз на клавиатуре сочетание клавиш Ctrl и + для увеличения размеров шрифта и элементов сайта до необходимого вам размера

Закрыть